...

KDV İadesi Hizmeti

                KDV İadesi tasdik hizmeti ; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin,  vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.
 

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;
• Geçerli olan mevzuat ve firma yasal kayıtları çerçevesinde KDV iade dönemlerine ilişkin iade edilebilir KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
• YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,

Yukarıda belirtilen işlemlere ek olarak KDV iade tasdik hizmeti aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;

 • İade konusunu oluşturan satışların KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
 • İadesi talep edilen KDV ile ilgili olarak firmanın KDV yönünden bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat gereği referanslarının sağlanması,
 • İmalatçı olmayıp KDV ödemek sureti ile hazır alınan malları yurt dışı eden tedarikçi firmaların mal alımında bulunduğu imalatçı firmalar nezdinde gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun tetkiki sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilerek Vergi Dairesi Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa teminatlı iade kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması.

 

KDV İadesi Danışmanlığı Hizmetleri

 • İade hakkı doğuran işlemin analitik olarak incelenmesi,
 • Diğer KDV iadesi danışmanlığı hizmetleri,

 

KDV İadesi Başvuru Dokümantasyonun Hazırlanması Hizmetleri

Alanında uzman kadromuzVergi İdaresi KDV iade başvurusu dokümantasyonun teknolojinin en etkin şekilde kullanılarak, en doğru şekilde, vergi idaresindeki süreci en kısa sürede tamamlayacak şekilde hazırlamaktadır. Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetiminde sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

Hizmet kapsamına;

 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV vb) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
 • KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilmesi, mevzuata uygun olarak istisna edilen işlemin bünyesine giren KDV iade tutarının maksimum düzeyde alınmasını sağlayan sistemin kurulmasının sağlanması,  
 • KDV iadesi kontrol raporu ve eksiklik yazılarının ulaşması ile birlikte cevap ve açıklamalar için gerekli bilgi ve belgelerin tespiti, sağlanması için gerekli organizasyonun yapılması, mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’neteslim edilmesi ile internet V.D. aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,
 • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesi aşamasında destek verilmesi,
 • Gerekli olduğu hallerdeKDV iadesine hak kazanan firmamız ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ziyaret edilerek KDV iade dosyasının problemsiz bir şekilde sonuçlanmasının sağlanması.

 


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016