Tarih: 17-05-2017 10:23:12


Söz konusu tebliğde, 27.01.2017 tarihli 6770 sayılı kanunla getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

·       Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatlara Yönelik İstisnanın Genişletilmesi

Bilindiği üzere 4490 sayılı kanun çerçevesinde Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’ne kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileri ile fonlardan istisnadır. Ayrıca damga vergisi, harç ve BSMV istisnası da bulunmaktadır.

Bu defa yapılan değişiklikle 27.01.2017 tarihinden itibaren Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar için de aynı istisnaların uygulanabileceği hükme bağlanmıştır. Ancak yurt dışından ithal edilen 3.000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemiler için en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranmaktadır.

 

·       KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisinde İndirim Yapılmasına Dair Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun oranları düzenleyen 32. maddesine beşinci fıkra eklenerek, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını u’e kadar indirimli uygulatma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmişti.

Bakanlık bu yetkisini henüz kullanmamıştır. Ancak çıkardığı bu tebliğle uygulamanın nasıl olacağını açıklamıştır.

Bu çerçevede öncelikle KOBİ’lerin tanımı yapılmıştır. Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hâsılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerin KOBİ olduğu ifade edilmiştir.

 

 

 

Buna göre indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilmek için;

-       Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,

-       Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması,

-       Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi,

-       Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması,

gerekmektedir.

Şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır. Devir olan yani infisah eden şirketin birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde de indirim uygulanacaktır.

Üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisinin indirimli uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple  birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından ayrı olarak tespitine imkan verecek şekilde tutması gerekmektedir.

Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da söz konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanabilecektir.

Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Örnek: 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteliğindeki mevcut (B) A.Ş.’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrası kapsamında devrolunmuştur.

Buna göre,

a) (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-1/8/2017 kıst döneminde ve

b) (B) A.Ş.’nin de;

- 1/1/2017-31/12/2017 hesap döneminde,

- 1/1/2018-31/12/2018 hesap döneminde,

- 1/1/2019-31/12/2019 hesap döneminde

münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla…


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016