Tarih: 17-05-2017 10:24:36


İlave İstihdam Teşviki

 

687 sayılı Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 inci maddeye göre:

 

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

 

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

 

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

 

 

 

 


Sayfa 1

 

 

Tel (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax (+90 0212) 279 18 91 www.universalymm.com

|Gürsel Mahallesi |İmrahor Cad.| Premier Kampus Ofis| No 29/151 | Kağıthane | İstanbul | TURKEY

 

 

Örnek: 02/02/2017 tarihinde 10 sigortalı çalıştıran XXX İmalat A.Ş. İŞKUR’ a kayıtlı ve son üç ay Prim Hizmet Beyannamesi ile Sosyal Güvenlik kurumuna bildirilmemiş medeni hali bekâr olan Veli BAL’ ı ilave olarak istihdam etmiştir. Veli BAL’ ın ay içerisinde 30 gün çalışması bulunmakta ve aylık 2.000,00 TL ücret almaktadır.

 

Brüt Ücret

: 2.000,00 TL

SGK İşçi Payı

: 280,00 TL

SGK İşveren Payı

410,00

TL

İşsizlik İşçi Payı

: 20,00

TL

Aylık Gelir Vergisi

: 255,00 TL

İşsizlik İşveren Payı

40,00

TL

Damga Vergisi

: 15,18

TL

Asgari Geçim İndirimi

: 133,31

TL

Toplam Ele Geçen

: 1563,13 TL

Toplam Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

: 750,00

TL

Teşvik Tutarı (Mahsup Edilecek Prim Tutarı)

: 666,60

TL

       

 

 

Gelir Vergisi Terkini ve Damga Vergisi İstisnası

 

687 sayılı Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18 inci maddeye göre:

 

“31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

 

 


Sayfa 2

 

 

Tel (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax (+90 0212) 279 18 91 www.universalymm.com

|Gürsel Mahallesi |İmrahor Cad.| Premier Kampus Ofis| No 29/151 | Kağıthane | İstanbul | TURKEY

 

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Örnek: Gelir Vergisi Terkini

 

02/02/2017 tarihinde 10 sigortalı çalıştıran XXX İmalat A.Ş. İŞKUR’ a kayıtlı ve son üç ay Prim Hizmet Beyannamesi ile Sosyal Güvenlik kurumuna bildirilmemiş medeni hali bekâr olan ve ay içerisinde 30 gün çalışması bulunan Veli BAL isimli kişiyi aylık 2.000,00 TL ücret ile ilave olarak istihdam etmesi halinde,

 

 

Brüt Ücret

:

2.000,00 TL

AGİ Tutarı

:

133,31 TL

Gelir Vergisi Tutarı

:

255,00 TL

2017 Yılı İçin Uygulanan Brüt Asgari

:

226,63 TL

Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi

 

 

Terkin Edilecek Gelir Vergisi Tutarı

:

226,63 TL

 

Örnek: Damga Vergisi İstisnası

 

02/02/2017 tarihinde 10 sigortalı çalıştıran XXX İmalat A.Ş. İŞKUR’ a kayıtlı ve son üç ay Prim Hizmet Beyannamesi ile Sosyal Güvenlik kurumuna bildirilmemiş medeni hali bekâr olan ve ay içerisinde 30 gün çalışması bulunan Veli BAL isimli kişiyi aylık 2.000,00 TL ücret ile ilave olarak istihdam etmesi halinde,

 

Brüt Ücret

: 2.000,00 TL

Hesaplanan Damga Vergisi Tutarı

: 15,18

TL

2017 Yılı İçin Uygulanan Brüt Asgari Ücret Üzerinden

:

13,49

TL

Hesaplanan Damga Vergisi

 

 

 

Beyan Edilmeyecek Damga Vergisi Tutarı

:

13,49 TL

 

Not: 1- Bahse konu yasal düzenlemelerin ikincil mevzuatı henüz yayınlanmadığından, Kanun hükümlerinin fiili uygulamasının yukarıda verilen örnek olaydaki gibi olacağı mevzuat komisyonumuzca değerlendirilmektedir. Farklı bir uygulama olması halinde ek sirküler ile bilgi verilecektir.

 

2- Bu destekten faydalandırılan sigortalılar aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

Saygılarımızla…

 

 

UNİVERSAL

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016