Tarih: 17-05-2017 10:25:51


15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

1) Kısmı Tevkifat İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1.) bölümünün b bendine “Büyükşehir Belediyelerinin Su Ve Kanalizasyon İdareleri” eklenerek kısmi tevkifat uygulaması kapsamında, tevkifat uygulayacak alıcılar arasına Büyükşehir Belediyelerinin Su Ve Kanalizasyon İdareleri de girmiş olup kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

 

Aynı Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünde yapılan düzenlemeler uyarınca insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Tebliğ’in (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, kısmi tevkifat uygulanan aşağıdaki işlemlerle ilgili KDV iade alacakları için 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade taleplerinde teminat uygulaması kaldırılmış olup 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilebilecektir.

·       Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

·       Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

·       Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

·       Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri,

·       Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

·       Yapı denetim hizmeti,

·       Servis taşımacılığı hizmeti,

·       Her türlü baskı ve basım hizmeti,

·       İşgücü temin hizmeti,

·       Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti 

 

Ayrıca 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilen aşağıdaki işlemlerle ilgili Tebliğ’in aynı bölümünün onuncu paragrafında yapılan değişikliğe göre, iadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde, iadenin yapılması ve teminatın çözülmesi işlemi YMM raporu sonucuna göre yapılacaktır. (Düzenleme öncesinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre de çözülebilmekteydi.)

·       Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

·       Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

·       Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler.

2) Fazla Veya Yersiz Tevkif Edilen KDV İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (I/C-2.1.4.3) bölümünde yapılan değişikliklere istinaden fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

 

3) Roaming İstisnası İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (II/A-3.3.) bölümünde yapılan düzenleme ile roaming istisnasında, ilgili ülke resmi makamlarından gerekli belgenin alınamaması durumunda, istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili ülkede kendisine verilen roaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsik eden fatura örneği de bu belgenin yerine geçecektir. Ancak, bu şekilde tevsik edilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık uygulanmadığının tespit edilmesi halinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve buna ilişkin ceza ve faizler mükelleften tahsil edilecektir.

 

4) İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farkları İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (II/A-8.9.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Söz konusu faturaya "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılacak olup faturada imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilecektir.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin vergi (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir.

 

5) DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (II/A-9.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır.

 

6) Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler Ve Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (II/F-4.9.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine istinaden, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır.

Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Ancak serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

 

7) Konut Tesliminde KDV Oranı İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (III/B-2.1.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

 

Ayrıca (III/B-3.1.3.1.) bölümünde yapılan değişiklik ile, 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşa kabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.

 

8) Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (III/B-3.2.2.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsup edilebilecektir.

 

9) İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (III/B-3.4.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, aynı işlem dolayısıyla tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir. Ayrıca indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı (tevkif edilen tutar dahil) yazılır.

 

10) Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’e (III/B-3.4.7.) bölümünden sonra gelmek üzere “3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsup işlemi vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat aranmadan yapılır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla mahsuben iade talep edilen borcun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

 

11) KDV’nin İndirimi Konusu Yapılması İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (III/C-5.6.) bölümünde yapılan düzenlemelere istinaden, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.

 

 

 

12) Teminatlı Alınan İade İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (IV/A-4.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin;

·       İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması,

·       Ek süre talebinin uygun bulunmaması,

·       Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

 

13) Artırımlı Teminat Uygulaması İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’e (IV/A-5.) bölümden sonra gelmek üzere “5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre, iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın 0’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için `’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

 

14) İadenin Vergi İncelemesine Sevk Edilmesi İle İlgili Düzenlemeler

 

Tebliğ’in (IV/A-6) bölümünde yapılan düzenleme ile, “teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi” durumunda da iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

İade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye sevk, ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkündür. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın 0’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.

 

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016