Tarih: 17-05-2017 10:38:38


24/02/2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6772 Sayılı Kanun ile,

1)    06/06/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5 inci maddesinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre “Acele Kamulaştırma Usulü” nün Serbest Bölgeler için de uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

“Bakanlar Kurulu bu arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilir. Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılabilir.”

“Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile bunlar üzerinde bulunan bina ve tesisler kiralanabilir veya aynı süre ile kullanma izni verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilen arazi ve binalar için Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınır. Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde kullanıcı niteliğini haiz olmayan mülk sahipleri, aidat ve benzeri bölge katılım bedelleri bakımından kullanıcılarla aynı mali yükümlülüklere tabidir.”

2)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6 ıncı maddesinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre imalatçı olmayan Serbest Bölge firmaları ve işleticilere vergi ve diğer teşviklerden yararlanma imkanı sunulmuştur.

“Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılır. Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcılar, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılır.”

3)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 7 inci maddesinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre özel hesap ücreti oranlarının; bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibariyle Bakanlar Kurulu Kararı ile indirilmesine imkan verilmiştir.

“Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye’ye çıkarılması hallerinde birinci fıkranın (b) bendi hükmü uyarınca ücret alınır.”

“Bakanlar Kurulu stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak bu maddede yer alan oranları bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.”

4)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre Serbest Bölgelerde iş ve işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ortak çalışma olanağı sağlanmıştır.

“Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerde yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve ekipmanın bakım onarım ihtiyaçlarının Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin diğer yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipmanın bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda vergi mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

5)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen aşağıdaki “EK MADDE 1” e göre serbest bölgelerde işletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımına Ekonomi Bakanlığı’nca imkan sağlanmıştır.

“İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı:

EK MADDE 1- İşletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından işletme sözleşmesinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması ve Ekonomi Bakanlığının geleceğe yönelik yatırım taleplerinin kabul edilmesi halinde; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki gelirlerin artırılması veya Ekonomi Bakanlığının mali yükümlülüklerinin azaltılması bakımından mevcut sözleşmelerdeki hükümler yeniden düzenlenmek suretiyle, sözleşme süresi Ekonomi Bakanlığınca belirlenen süreler itibarıyla uzatılabilir.

Birinci fıkrada yer alan şartların sağlanamaması veya sair nedenlerle işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme izninin 49 yılı geçmemek üzere yeniden verilmesine ilişkin iş ve işlemlerde Ekonomi Bakanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenlenen usul ve esaslar kıyas yoluyla uygulanır. Bu usule göre belirlenecek kamu kurum veya kuruluşları ile yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere, Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile işletme izni verilebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İkinci fıkra kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanıncaya kadar geçecek sürede iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.”

6)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen aşağıdaki “EK MADDE 2” ye göre Bakanlar Kuruluna yurt dışında serbest bölge, özel bölge, dış ticaret merkezi ve lojistik merkezi kurulmasına, söz konusu bölgelerin işletilmesi amacıyla bir şirketin görevlendirilmesine ve yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye yönelik yetki verilmiştir.

“Yurt dışında bölgeler kurulması:

EK MADDE 2- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde yer alan serbest bölgeler, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu bölgelerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket eliyle kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.

Birinci fıkrada belirtilen bölgelerin kurulmasına, işletilmesine ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

7)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

“3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesine “elde ettikleri kazançları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları” ibaresi eklenmiştir.”

8)    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan aşağıdaki değişikliğe göre gelir vergisi istisnası asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan tutarın beyannamede tahakkuk ettirilmesi ve sonrasında da terkin edilmesi şeklinde olacaktır.

“b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az
EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016