Tarih: 22-03-2017 11:42:11


31 Aralık 2016 tarih ve 29935 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik yapılmasına dair 11 Seri No.lu Tebliğ” ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır:

1) 1 Seri No.lu Tebliğin “4. Muafiyetler” başlıklı bölümüne “4.17.Bölgesel Yönetim Merkezleri” başlıklı alt bölüm eklenerek Bölgesel Yönetim Merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. Ancak muafiyetten yararlanılabilmesi için;

- Bölgesel Yönetim Merkezi’nin Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulması,

- Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması,

- İlgili giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya karından ayrılmaması şartlarının sağlanması gerekmektedir.

2) Aynı Tebliğin “5. İstisnalar” başlıklı bölümüne “5.6.2.3.1.5. Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Veya Kira Sertifikası İhracına Konu Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Satışında 2 Yıllık Sürenin Tespiti” başlıklı alt bölüm eklenerek sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikasına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında; bu taşınmazların sat-kirala-geri al işlemi dolayısıyla finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Tebliğin aynı bölümüne ayrıca “5.15.Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması” ve “5.16. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması” başlıklı alt bölümleri eklenmiştir.

“5.15.Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması” başlıklı bölümde;

- 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla taşınır ve taşınmaz mallarını finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile

- Bu varlıkları devraldıkları kurumlara kira süresi sonunda devreden finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının istisna uygulamasından yararlanabilecekleri açıklanmıştır.

Ancak istisnadan yararlanılabilmesi için;

- Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması,

- Satış işleminden elde edilen istisna kazancın kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması,

- Fon hesabında tutulan kazanç tutarının işletmeden çekilmemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.

“5.16. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması” başlıklı bölümde;

- 6362 sayılı Kanun kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık ve haklarını varlık kiralama şirketlerine devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile

- Bu varlık ve hakları, devraldıkları kurumlara sözleşme süresi sonunda devreden varlık kiralama şirketlerinin istisna uygulamasından yararlanabilecekleri açıklanmıştır.

Ancak istisnadan yararlanılabilmesi için;

- Varlık veya hakkın varlık kiralama şirketine, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması,

- Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların satışından elde edilecek istisna kazancın, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması,

- Fon hesabında tutulan kazanç tutarının işletmeden çekilmemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.

“5.14.3.4. Değerleme Raporu Düzenlenmesi” başlıklı bölümün ise 1 Seri No.lu Tebliğden çıkarılması ile “5.14.4. İstisna Uygulaması” başlıklı bölüm yeniden düzenlenmiş olup,

- 6728 sayılı Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 09.08.2016 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından Değerleme Raporu düzenlenmeksizin gerekli şartları taşıyan mükelleflerin istisnadan yararlanabileceği,

- Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların P’sinin kurumlar vergisinden müstesna edileceği hükme bağlanmıştır.

3) Tebliğin “10. Diğer İndirimler” bölümündeki “10.2. Ar-Ge İndirimi” alt başlıklı bölüm değiştirilmiş olup 09.08.2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun’a eklenen 3/A maddesi kapsamında başvurulara konu yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında 5746 sayılı Kanun ve buna ilişkin düzenlemeler dikkate alınmak şartıyla Ar-Ge indirimi uygulamasından faydalanılacağı belirtilmiştir.

Yine aynı bölümdeki “10.5. Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi Ve Kurumlara Verilen Hizmetler” alt başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile; ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında

bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısının kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

4) Tebliğin “32.Kurumlar Vergisi Oranı Ve Geçici Vergi” başlıklı bölümüne eklenen “32.2.11.Yatırım Katkı Tutarında Endeksleme” alt başlıklı bölüm ile; ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmının (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarının), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.

Saygılarımızla…

 

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016