Tarih: 17-05-2017 10:40:40


08/03/2017 Tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazete’de YayımlananTorba Kanun’un;

 

1. MADDESİNE GÖRE,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla yapılandırılacaktır.

 

2. MADDESİNE GÖRE,

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) nin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’ a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan asıllarının tamamı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar TEDAŞ’ a yazılı başvuruda bulunulması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla yapılandırılacaktır.

 

4. MADDESİ İLE,

31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen mükerrer 121 inci maddesine göreticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i,ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir.Ancakhesaplanan indirim tutarı, 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ise ret ve iade edilmeyecektir. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir. 

İndirimden faydalanabilmek için,

ü  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

ü  Önceki maddede belirtilen süre içerisinde, haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

ü  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmamasıgerekmektedir. 

İndirim hakkı 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

 

5. MADDESİ İLE,

01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar” başlıklı fıkrasına,

“14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri(Binde 9,48)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri(Binde 9,48)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri(Binde 9,48)”

Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “V. Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümüne ise,

“26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlar

Eklenmiştir.

 

6. MADDESİ İLE,

02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I.Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine yapılan eklemeye göre Bakanlar Kurulu gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını;gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla veya gayrimenkullerin asli edim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine göre bir katına kadar artırmaya ve onda birine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

 

7. MADDESİNE İLE,

25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan eklemeye göre konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek şartıyla

ü  Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,

ü  Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,

ü  Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerine

KDV istisnası getirilmiştir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükellefler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariçtir.)

Saygılarımızla…

 

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:

1- Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

2- Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi soru@universalymm.com adresine gönderebilirsiniz.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016