Tarih: 17-05-2017 10:46:20


23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karara göre gerekli şartları taşıyan ihracatçı firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Hususi Damgalı Pasaport Verilecek Kişiler

 

Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

-       1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon ABD doları dahil) olan firmaların 1,

-       10-25 milyon ABD doları arasında (25 milyon ABD doları dahil) olan firmaların 2,

-       25-50 milyon ABD doları arasında (50 milyon ABD doları dahil) olan firmaların 3,

-       50-100 milyon ABD doları arasında (100 milyon ABD doları dahil) olan firmaların 4,

-       100 milyon üzerinde olan firmaların ise 5 yetkilisine (ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanları) 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Firmaların sahip ve ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Ancak yetkililerin 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olmasına bakılmaksızın devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları şartını sağlamaları gerekmektedir.

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına ise hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

 

Hususi Damgalı Pasaport Verilecek Kişilerin Belirlenmesi

 

Belirlenen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek olup her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları belirlenen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınırken yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

 

 

Müracaat İşlemleri

 

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İç İşleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecektir. Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısına aittir.

 

Pasaportların İadesi, İptali Ve Bildirim

 

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi bini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmelidir. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne bildirilmelidir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

 

Saygılarımızla…

 

 

 

 

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016