Tarih: 24-05-2017 11:05:34


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Primlerin Ödenmesi” başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’a 27.01.2017 tarihli düzenleme ile eklenen Geçici 72. Madde ile “.. sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılacağı” ifade edilmiştir. Dolayısıyla 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran mükellefler için bir otomatik prim ertelemesi olmuştur. Ancak tanınan bu hak ile prim ödemelerini erteleyen mükellefler için söz konusu tutarlar, kanunen kabul edilmeyen gider şeklinde değerlendirilmek durumundadır.

Genel olarak konunun uygulaması ile ilgili açıklamalar, 174 Seri No.lu Gelir Vergi Kanunu Genel Tebliği’nin “SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde bulunmakta olup, SSK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Burada Aralık ayına ilişkin bir istisna bulunmaktadır. Şöyle ki; bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aralık ayının gideri olarak dikkate alınması mümkündür.

Ancak kanunla vadesi uzatılan primlerin gider yazılıp yazılamayacağı konusu farklı değerlendirmeleri beraberinde getirmiştir. Bu noktada İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 17.03.2017 tarihinde verilen Ertelenen Sigorta Prim Borçlarının Gider Kaydı” konulu özelgede bu husus “ertelenen ve ödenmeyen prim borçlarının kurum kazancının tespitinden indirim konusu yapılamayacağı tabidir” denmek suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre, Aralık/2016 dönemi SGK primlerinin vadesi, Ekim/2017 dönemine ertelenmiş olsa da ödemeleri Ocak/2017’de yapılmamış ise bu giderler kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Aynı şekilde 2017 geçici vergi dönemlerinde, ertelemeden yararlanarak ödenmeyen SGK primlerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi; fiilen ödeme yapılan döneme kadar gider yazılmaması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016