Tarih: 15-05-2017 10:22:13


2.1.2004 tarihinde yayınlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile MTV Kanununda değişiklik yapılarak (I) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için verginin kasko değerine göre vergi ödenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Buna göre;

-          Otomobil,

-          kaptıkaçtı,

-          arazi taşıtları ve benzeri

taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu da 14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı kararı söz konusu yetkisini %5 olarak kullanmıştır. İçinde bulunduğumuz Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemesi yapılacağından muhtemel bir vergi avantajının kullanılabilmesi adına aşağıda konuyla ilgili açıklamalarımız yer almaktadır.

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

Not:

1- Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

2- Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi soru@universalymm.com adresine gönderebilirsiniz.

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2017 yılında uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerinin tutarları 27.12.2016 tarihinde yayınlanan 47 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. Vergi Usul Kanunundaki yeniden değerleme oranında (% 3,83) artış yapılarak güncellenen tarifeler 2016/146 sayılı sirkülerimizde tarafınıza duyurulmuştu.

Bu tarifelere bulunan Motorlu Taşıt Vergisinin (1/2) oranındaki birinci taksiti Ocak, ikinci taksiti ise Temmuz döneminde ödenecektir.

Ancak kanunun I sayılı listesinde yer alan taşıtlarla ilgili ödenmesi gereken vergi için, muhtemel bir indirimden faydalanabilmek adına, tarifede yer alan tutarla, söz konusu aracın kasko sigortası değerinin %5’inin karşılaştırılması gerekmektedir.

Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ve 40 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar doğrultusunda; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun I sayılı listesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara  ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamadan  yararlanabilmeleri için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir, başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Değerin Belirlenmesi

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, kasko sigortası değerlerini araçların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşını esas alarak belirlemekte ve kendi internet sayfasında ( http://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631 ) yayınlamaktadır. Değerin belirlenmesinde bu listeye göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kasko poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılması söz konusu değildir.

Kasko sigorta değeri uygulamasından faydalanmak isteyen, ancak taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer almayan mükellefler ise, 2012/2 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar İç Genelgesi’ne göre kasko sigortasına esas olan değerlerin tespiti için yetkili sigorta acentelerine başvuracaklar, sigorta acenteleri başvuruya konu taşıt için Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınan yazıyı da eklemek suretiyle, söz konusu formu düzenleyecektir.

Yapılacak İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, yetkili sigorta acentesine düzenlettirecekleri değer bildirim formunu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir. Söz konusu formun doğruluğundan  mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludur.

Bununla birlikte vergi dairesi “Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"ni karşılaştırıp tutarlılığı tespit etmesi halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 2007 model 11 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 161.282 TL olması halinde, 2017 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri

161.282,00 TL

Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (161.282 X %5=)

8.064,10 TL

2017 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı

10.475,00 TL

Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı

7.329,00 TL

 

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 7-11 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 7-11 yaş grubu için ödenmesi gereken 7.329,00 TL olacaktır.

Bu uygulama için mükellefler sirkülerimiz ekinde yer alan “........... Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu doldurarak bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine başvurabilirler. 

Buna göre; geçmiş yıllarda yukarıda yer alan örnekteki hesaplamaya göre fazla ödenmiş olan Motorlu Taşıtlar Vergileri, mükelleflerce “Düzeltme Talep Dilekçesi” ile (ekinde ilgili yıl için düzenlenmiş kasko sigortası değer bildirim formu olmak üzere) ilgili vergi dairesine başvurulmak suretiyle geri alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

I - MÜKELLEF BİLGİLERİ

VERGİ

KİMLİK NUMARASI

 

ADI-SOYADI,  UNVANI

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

II - TAŞIT  BİLGİLERİ

TESCİL TARİHİ

 

PLAKA NO

 

MARKASI

 

MODELİ

 

CİNSİ

 

TİPİ

 

SİLİNDİR HACMİ ( CM3)

 

MOTOR NO

 

ŞASİ NO

 

A. KODU

 

III � BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı, Unvanı

 

Vergi Kimlik Numarası

 

Birlik Sicil Numarası

 

Acente Numarası

 

Adresi

 

Bildirim Düzenlenme Tarihi

 

Yukarıda özellikleri belirtilen  taşıtın 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri .....................................................TL dir.*

(Yalnız:  ....................................................................................................... TL dir)**

 

              Mükellef                                                         Bildirimi  Düzenleyen

            Adı-Soyadı                                                       Yetkili Sigorta Acentesi

                İmza                                                                    İmza-Kaşe

                                                                                                  

 Rakamla yazılacaktır.

** Yazı ile yazılacaktır.

 

EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016