Tarih: 14-07-2017 10:02:49


5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil dönemi başlamıştır. İlgili kanun gereği bu süre içerisinde mükelleflerce bilinmesi gereken konulara aşağıda yer verilmiştir.

           

  1. Mali Tatil Kapsamında Yer alan İşlemler

 

            Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

 

            Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

 

             Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

 

             Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:

 

  1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

 

  1. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

 

  1. Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

 

  1. Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreleri

 

Mali tatilden sonraki beş günlük süre:

 

            Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten vergilerle ilgili kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz Salı) sona ermiş sayılacak.

 

 

 

  1. Mali Tatil Kapsam Dışı Konular

 

             Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

           

  1. Ödeme Süreleri

           

                 Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

               

              Örnek vermek gerekirse beyanname verilme süresinin son günü 1-20 Temmuz olması durumunda tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2017 tarihi olacaktır. Ayrıca verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz arasına rastlayan beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 26 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitimi olacaktır.

 

 

 Bilgilerinize Sunulur

 

 Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016