Tarih: 05-09-2017 11:08:34


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden
İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Düzenlemeler
Yapılmıştır
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkında düzenlemeler aşağıda yer
almaktadır.
1. Kapsam
İnternet ağı üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş
verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile söz konusu Tebliğde
belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim
yükümlülüklerini kapsar.
2. Kapsam Dışı Hususlar
Münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda
doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri
gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz.
3. ETBİS’ e Kayıt İşlemleri
Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’ e kayıt olur:
- Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
- Aracı hizmet sağlayıcılar.
- Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt
dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet
sağlayıcılar.
4. Kayıt için ETBİS’ e Girilecek Bilgiler
- Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve
sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
- Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.
5. Bildirim Yükümlülüğü
ETBİS’ e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin
olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:
a. Tebligata elverişli KEP adresi.
b. Elektronik ticaretin türü.
c. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
d. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
e. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
f. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan
ikinci el malların türü.
g. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile
20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
 
2
 
Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması
halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar
dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com
adresine gönderebilirsiniz.
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme
ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
h. Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan
hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme
yöntemleri.
ı. 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği
uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin
bilgiler.
i. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
j. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres
bilgileri.
k. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve
ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
l. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
m. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar;
6. Bildirim Süresi
- Söz konusu Tebliğin 6.maddesinin birinci bildirim yükümlüğü” başlığındaki (i) bendi dışında
kalan yükümlülükler ile söz konusu Tebliğin 6.maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri
ETBİS’ e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde,
- Aynı maddenin birinci fıkrasının (i) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl Mart ayı sonuna kadar
yerine getirir.
- Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan
hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.
- Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı
hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir.
7. Bildirim Usulü
- Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri,
- Tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet
kapısı üzerinden ETBİS’ e yapılır.
8. İlan
ETBİS’ e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli
görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan
“www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilir.
 
Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla...
 
UNİVERSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016