Tarih: 13-11-2017 09:26:24


''Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yapım işleri

ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-
proje hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (2/10)’dan

(3/10)’a çıkarılmıştır. ''

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında
sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık
ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar
aşağıdaki gibidir:
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere
hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün
borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.3.) Fazla veya Yersiz
Tevkif Edilen Vergilerin İadesi bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında
değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne
yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400
TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir.Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması
halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar
dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com
adresine gönderebilirsiniz.
(B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu
KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır.
Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması
durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin
KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme
yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin
herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Bilgilerinize Sunulur

Saygılarımızla...

                UNİVERSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016