Tarih: 29-12-2017 14:44:31


5 Aralık 2017 tarihli ve 7061 sayılı BAZI VERGĠ KANUNLARI ĠLE DĠĞER BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN ile çeĢitli vergi kanunlarında düzenleme ve değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikler genel hatları ile aĢağıdaki gibidir;
A. Kurumlar Vergisi
1. 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları " oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
2. Kooperatiflerin ortak dıĢı iĢlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu iĢlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kiĢiliğine bağlı ayrı bir iktisadi 06.12.2017/139-5 iĢletme olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır.
3. Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazların satıĢından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın P'si olarak yeniden belirlenmiĢtir.
4. 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teĢviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanacağı belirtilmiĢtir.
B. Gelir Vergisi
5. Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karĢılık olmak üzere hasılatlarının %'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı 'e düĢürülmüĢtür.
6. Asgari ücretlilerin tarife dilimi değiĢikliği sonucunda 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında maaĢlarının 1.404,06 TL'nin altına düĢmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalıĢı telafi etmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici bir madde ilave edilmiĢtir. Yapılan düzenleme ile bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL'nin altına düĢecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL'ye tamamlayacak Ģekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmıĢtır.
C. Katma Değer Vergisi
7. Türkiye'de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi ve iĢ merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kiĢilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere iliĢkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer Ģekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır.
2
8. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına iliĢkin baĢta katma değer vergisi olmak üzere, özel iletiĢim vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi gibi diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmak suretiyle idare ve proje yüklenicilerinin maliyetlerinin düĢürülerek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje kapsamında yapılacak harcamaların azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıĢtır.
9. Ġmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inĢaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesine yönelik düzenleme yapılmıĢtır.
10. Cep telefonu abonelerinin yurtdıĢında yaptıkları kullanımlara iliĢkin yurtdıĢında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine iliĢkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir.
D. Özel Tüketim Vergisi
11. Makaronların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara iliĢkin vergileme ölçüleri belirlenmiĢtir.
12. Makaronların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir.
13. "Meyvalı gazozlar" ve enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeĢitli içeceklerin (limonatalar hariç ve makaronların özel tüketim vergisinin kapsamına alınması sağlanmıĢtır.
E. Vergi Usul Kanunu
14. Bilinen adresler yeniden düzenlenerek iĢi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNĠS kayıtlarında yer alan yerleĢim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıĢtır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına iliĢkin hususlarda düzenleme yapılmıĢtır.
15. Mükellefin iĢyeri adresinde bulunamaması halinde MERNĠS'te kayıtlı yerleĢim yeri adresine gidilmesi esası getirilmiĢ ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan kapıya yapıĢtırma usulüyle tebligata iliĢkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmiĢtir.
16. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele edilmesi, vergiye gönüllü uyumun ve tahsilatta etkinliğin artırılması amaçlarıyla mükellefiyet, vergilendirme ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle Risk Analizi Sistemi oluĢturma ve risk analizi çalıĢmaları yapma görevi eklenmiĢtir.
17. Tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği Ģerhini içeren bir pusula kapıya yapıĢtırılmasından sonra tebliğ evrakının pusulanın yapıĢtırıldığı tarihten itibaren on beĢ gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beĢinci günde tebliğ yapılmıĢ sayılacaktır.
3
18. Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNĠS'te kayıtlı yerleĢim yeri adresi bulunmaması hali eklenmiĢtir.
19. Süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kiĢiye elektronik ortamda iletilebilecektir.
20. Mükelleflerin ikamet adres değiĢikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıĢtır.
F. 6183 Sayılı AATUHK
21. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin kapsamında yer alan ödeme ve iĢlemlere ek olarak kamu tüzel kiĢiliğini haiz kurum ve kuruluĢların istisna kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de kapsama alınmıĢtır. Meslek kuruluĢları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
22. Kamu alacaklarının yurtdıĢında bulunan Türk yurttaĢları veya yabancı uyruklu kiĢiler tarafından yurtdıĢı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmıĢtır.
23. 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56’ncı ve 60’ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikle mükelleflerin ödeme emrine itiraz, mal bildiriminde bulunma ve borçlarını ödeme, teminat karĢılığı takip süreleri, 7 günden 15 güne çıkarılmıĢtır.
G. Diğer Kanunlar
24. Özel iletiĢim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiĢtir.
25. Gider Vergileri Kanunu’nun 29 uncu maddesinde değiĢiklik yapılmak suretiyle iĢlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmeleri sonucu lehe alınan paralar; banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiĢtir.
26. ġans oyunları ile gerçek ve tüzel kiĢilerce düzenlenen yarıĢma ve çekiliĢlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı, 'ye yükseltilmiĢtir.
27. Motorlu taĢıtlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taĢıtları ve benzerleri” baĢlıklı bölümünün tarifesi değiĢtirilmiĢtir.
28. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taĢıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün Kanunla değiĢtirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiĢ taĢıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere geçici madde düzenlenmiĢtir.
29. Değerli kağıtların Maliye Bakanlığının onayı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları tarafından da hazırlanıp bastırılabilmesi veya elektronik belge olarak düzenlenebilmesi olanağı getirilmiĢtir.
30. Damga vergisinde maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine iliĢkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkân sağlanmıĢtır.
4
Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde iĢlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak iĢlemler sonucunda doğacak zararlardan Ģirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüĢ, eleĢtiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com adresine gönderebilirsiniz.
31. Kamu özel iĢ birliği projelerinin finansmanı konusunda Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunda istisna düzenlemeleri yapılmıĢtır.
32. Transfer fiyatlandırması uygulamasında peĢin fiyatlandırma anlaĢmalarının teĢvik edilmesi amacıyla söz konusu anlaĢmalara yönelik uygulanan ve anlaĢma sürecinde ödenmesi gereken baĢvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmıĢtır.
33. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim 06.12.2017/139-4 değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin % 50 sini geçmemesine yönelik düzenleme yapılmıĢtır.
Not: Sirkülerimiz 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında özet şeklinde düzenlenmiştir. İlgili kanun metni ekte yer almaktadır.
EK: http://www.gelirler.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7061.pdf
Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla…
 
UNİVERSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016