Tarih: 17-05-2017 09:57:15


Bilindiği üzere bir önceki (20.01.2017 Tarih ve 2017-05 Sayılı) Sirkülerimizde 18.01.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunile yeniden yapılandırma kapsamında sunulanimkanlara değinmiştik. Bu Sirkülerimiz ile ise söz konusu “Torba Kanun” un 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ve bu Kanun’un uygulama şekline ilişkin “5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği”nin 29.01.2017 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanması üzerine Kanun maddeleriyle ilgili detaylı açıklamalara yer vereceğiz.

 

6770 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

 

Yeniden Yapılandırma İle İlgili Düzenlemeler

6770 Sayılı Kanun ile, 03/08/2016 tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a “GEÇİCİ 2. MADDE” eklenmiştir.

-Geçici 2. maddeye göre yapılandırma başvurusunda bulunup bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini geç ödeme zammı ile birlikte yapmaları şartıyla Kanundan yararlanmaya devam edebilecektir.

-2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken tüm taksitler için ödeme sürelerinin bitiminden itibaren dörder ay süre uzatımı yapılmıştır.

-Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının,  2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi şartıyla Kanun’un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

-Başvuruda bulunarak mücbir sebep halini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı dolayısıyla beyanname ve bildirimlerini süresinde veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve bildirimlerini 30/04/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapması şartıyla ilk taksitini 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar, sonraki taksitlerini ise dörder ay uzatılmış şekilde ödeyerek Kanun’dan yararlanmaya devam edebilecektir.

-Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyen mükellefler 30/04/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye yazılı başvuruda bulunup taksitli ödeme seçeneğini tercih edebilecek ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle ilk taksitini 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar, sonraki taksitlerini ise dörder ay uzatılmış şekilde ödeyerek Kanun’dan yararlanmaya devam edebilecektir.

-Ödemelerini süresinde yapmayıp Kanun hükümlerini ihlal eden ancak 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre çok zor durumda oldukları tespit edilen mükellefler Kanun hükmünden yararlandırılmaya devam edecektir.

-Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren yada rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ret ve iade edilir.

-Vadesinden sonra yapılandırılan borçlarının ödemesini peşin olarak gerçekleştiren ve indirimden yararlanmayan mükelleflere 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı başvuru yapmaları durumunda fazladan ödenen tutarlar ret ve iade edilecektir.

 

Katma Değer Vergisi İle İlgili Düzenlemeler

6770 Sayılı Kanun ile 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na “GEÇİCİ 36. MADDE” ve “GEÇİCİ 37. MADDE” eklenmiştir.

-Geçici 36. maddeye göre maddenin yürürlüğe girdiği (27.01.2017) tarihten önce belediyelerin ve il özel idarelerinin iktisadi işletme oluşturmaksızın yaptığı taşınmaz teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Uygulama geçmişte yapılan işlemler için de geçerli olacak ancak tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecektir.

-Geçici 37. maddeye göre imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, bazı yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen KDV’nin iadesi mümkün bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde yatırım teşvik belgesi olan mükellefe, asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde; 50 milyon TL tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin ise izleyen yıl içerisinde iadesi yapılabilecektir.Ancak söz konusu yatırımın tamamlanmaması durumunda iade edilen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Eklenen yukarıdaki maddelerden başka 3065 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler şöyledir:

-Kanun’un 13 üncü maddesinde yer alan vergiden müstesna teslim ve hizmetler arasına “yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” da dahil edilmiştir.

-Kanun’un 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile madde kapsamında mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibariyle yılı içinde nakden iade edilebilecektir.

 

Kurumlar Vergisi İle İlgili Düzenlemeler

-6770 Sayılı Kanun ile, 13/06/2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na “İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması”ndayapılan değişiklik ile ilgili “GEÇİCİ 9. MADDE” eklenmiştir:

“Mükelleflerin 2017 yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında (b) bendinde “U”, “e” ve “
EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016