...
İlave İstihdam Desteği, Gelir Vergisi Terkini Ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Olacaktır.
17-05-2017 10:24:36

Vergi Borcu ile Vergi ve Cezası Kesinleşen Mükelleflerin İlan Edilmesi
14-07-2017 09:57:45

 

481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

  ...

  Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  14-07-2017 10:02:02

  7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişikli ...

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
  14-07-2017 10:02:49

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil dönemi başlamıştır. İlgili kanun gereği b ...

  İzaha Davet
  26-07-2017 14:24:15

   

  Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca tebliğ ile izaha dave ...

  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
  05-09-2017 11:08:34

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden
  İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  29-12-2017 14:09:57

  - Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  29-12-2017 14:11:32

  - Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  15 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ
  29-12-2017 14:39:58

   
   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair 15 Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
  29-12-2017 14:48:44

  Konusu
   Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmiştir
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
  29-12-2017 15:36:16

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
  29-12-2017 15:39:32

  301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
  29-12-2017 15:46:27

  Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)
  29-12-2017 17:06:17

  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
  29-12-2017 17:08:47

  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılması Gereken Kayıt Ve Bildirimlere İlişkin Düzenleme
  7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  04-05-2018 11:37:27

   27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ‟de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  04-05-2018 12:20:43

  24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı BKK ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının teciline ilişkin kurallar belirlenmiştir.
  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  04-05-2018 12:25:20

  Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış
  2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  09-05-2018 12:30:55

  Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı,Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü
  İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler
   
   

  Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016